CHÍNH NGHĨA. CHIẾN THẮNG. VINH QUANG

Nêu cao tinh thần hành động vì lẽ phải của Thánh George